۱۲:۰۷:۱۶ - یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵
رودخانه گرداب در منطقه منگره
«آﺏ ﻣﺎﻳﻪ ﯼ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ» ‌ ﺁﺏ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﮔﺮﺩﺍﺏ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻧﺪﻳﻤﺸﮏ ﺩﺭ ﺩﺭﻩ ﺍﯼ ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﻨﮕﺮﻩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻓﻮﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺟﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺟﻠﮕﻪ ﯼ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﯼ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺩ‌ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎﻳﯽ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﻔﺮﻭﺵ ﻭ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺍﻧﺠﻴﺮ ﻭ ﺍﻧﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﮕﻮﺭ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ […]

«آﺏ ﻣﺎﻳﻪ ﯼ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ»

ﺁﺏ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﮔﺮﺩﺍﺏ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻧﺪﻳﻤﺸﮏ ﺩﺭ ﺩﺭﻩ ﺍﯼ ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﻨﮕﺮﻩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻓﻮﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺟﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺟﻠﮕﻪ ﯼ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﯼ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺩ‌ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎﻳﯽ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﻔﺮﻭﺵ ﻭ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺍﻧﺠﻴﺮ ﻭ ﺍﻧﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﮕﻮﺭ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻃﺒﻊ ﻣﻴﻬﻤﺎﻥ ﻧﻮﺍﺯﯼ ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﺁﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺭﻭﺩ،ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻧﺸﯿﺐ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﻭﻓﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭﻳﻬﺎﯼ ﺭﺷﺘﻪ ﺟﺒﺎﻝ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺻﺎﻑ ﻭ ﺩﺭﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﻩ ﮔﺸﺎﯼ ﻗﻮﺕ ﺁﺑﯽ ﻭ ﻣﻌﺎﺵ ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺖ .

ﮔﺮﺩﺍﺏ، ﺳﻔﺮ ﺑﯽ ﺁﺧﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻳﺮ ﺳﻨﮕﻬﺎﯼ ﺧﺎﺭﺍﯼ ﭼﺎﻭﻭﻧﯽ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﻧﺞ ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺩ ﺩﺭ ﺗﻨﮕﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻭ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﮐﻮﻝ ﮔﺎﻭ ﻧﺎﻻﻥ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﻝ ﻫﺮ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﻣﯽ ﻧﺸﻴﻨﺪ.

ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﯾﺮﯾﻨﻪ ﺩﺭ ﺩﺷﺖ ﻭﺳﻴﻊ ﻗﻴﻼﺏ
ﺯﻳﺮ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﻃﻼﻳﯽ ﺁﻓﺘﺎﺏ، ﻣﻠﻮﺱ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﺩﺭ ﺳﯿﺎﻩ ﺧﺎﮎ ﺟﺎﺍﺭﺩﻭ ﺑﺎﻍ ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ .

ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺎﺭ ﺍﺯﺳﻔﺮﻩ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﯿﺪﺭﯾﻐﺶ ﺧﺸﻨﻮﺩ ﻭ ﺷﺒﺎﻧﺎﻥ ﺑﺎﺭﯼ ﭼﻨﺪ، ﻋﻄﺶ ﺩﻝ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﻣﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺩ، ﺳﻴﺮﺍﺏ ﮐﺮﺩﻩ.

ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻫﺮ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺍﺯ ﺩﻳﺮﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﻫﺎ ﺗﻮﺷﻪ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺁﻭﺭﺩﻩ .

ﺑﻠﯽ ﻧﻔﺲ ﺗﺒﻬﮑﺎﺭ ﺻﻴﺎﺩ ﻫﻢ ﻫﺮﺯﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﺳﺮﺥ ﮔﻮﻧﻪ ﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯼ ﺍﻣﻴﺮﺳﻴﻒ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺩ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺗﺎ ﺩﻟﯽ ﺍﺯ ﻋﺰﺍ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ .‌

ﺍﻣﺎ ﻳﺎﺩﻡ ﻧﻤﯽ ﺭﻭﺩ ﮐﻪ ﻧﻪ ﮔﺮﺩﺍﺏ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺒﻴﺨﻮﻥ ﻓﺘﻨﻪ ﯼ ﺳﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺩ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺒﻬﺎﯼ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﺗﺎﮎ ﺁﺏ ﻭﻧﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺑﺒﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﺁﺏ ﺳﺮﺥ ﺳﺮﺧﮑﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺸﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺖ ﭘﺎﮐﯽ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﺩﺭ ﺍﺫﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﭼﻮﻥ ﻭ ﭼﺮﺍ ﺍﻓﺘﺪ .

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺎﺩ ﺧﺪﺍﯼ ﮔﺮﺩﺍﺏ ﺭﺍ ﻭ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻭ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺳﺪﯼ ﺩﺭ ﺩﻫﻨﻪ ﯼ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺣﻘﻴﻘﺖ ٬ﺁﻧﮑﻪ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺁﻧﻢ ﺁﺭﺯﻭﺳﺖ.

از زمان شهاوند
?ستایش کن خدای گرداب را?
وبلاگ زمان چه میگوید
گرداب منگره

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس paradia.ir@gmail.com برای ما ارسال فرمایید.

آخرین اخبار
 • معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی اهواز جزو ۳ دانشگاه برتر است
 • پدرها همیشه قهرمانند ، حتی وقتی نیستند
 • حضور متفاوت ترین داوطلبان ریاست جمهوری در وزارت کشور (عکس)
 • دو انتصاب جدید در خوزستان
 • محمود کاظم لو جوان موفق اندیمشک
 • پارک دریزین خانه + عکس
 • میدان امام اندیمشک در دهه شصت خورشیدی +عکس
 • نشتی های بسیار زیبا و دیدنی در سد دز
 • منطقه مسکونی کارمندان راه آهن اندیمشک +عکس
 • منطقه ی تفریحی چم سبز رودخانه ی دز + عکس
 • جاده سلامت شهرستان اندیمشک + عکس
 • رودخانه ی فصلی بالارود ( جنوبی )
 • گزارش تصویری سومین کنگره سرداران و یکهزار شهید شهرستان اندیمشک
 • اهدا خون جمعی پرسنل آبفا اندیمشک
 • دیدار اداره ورزش و جوانان اندیمشک با خانواده ورزشکار شهید علی اکبر یعقوبی
 • گفتگوی اختصاصی پارادیا با میگ میگ فوتبال ایران محمد اوسانی
 • تراورس بتنی اندیمشک ، یکی از ۴ کارخانجات تولید تراورس کشور + تصویر
 • یادواره شهدای مدافع حرم و یکهزار شهید اندیمشک برگزار می شود +تصویر
 • گفتگوی اختصاصی با مهدی صادقی
 • مدیران جهادی اندیمشک (سکانس چهارم)
 • همایش پیاده روی خانوادگی شهرستان اندیمشک
 • انحراف پژو در جاده چمگلک و تصویری جالب از آن
 • جلسه هماهنگی برگزاری مراسم یادواره شهدای انقلاب اندیمشک برگزار شد.
 • بند پای پل کرخه از عهد ساسانیان
 • ساخت و ساز در وسط بلوار شهید چمران
 • شهردار شهر آزادی انتخاب شد
 • زندگی نامه سردار شهید حاج احمد مجدی
 • مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم در دوکوهه
 • نوعدوستی در عمل
 • آباره عباس خان ( پل صیحه شهر ازادی )
 • قلعه حسینی : در شمال قلعه رزه
 • قلعه رزه ( قلعه رزمان یا رزمانان )
 • قلعه کوران ( کهرو ، کهیران )
 • بقعه امیر سیف یا دژ سرقلا
 • مقبره محمود علی ( ممیدعلی )
 • بقعه بابا لَنگ در مازو و مجاورت دریاچه الوار (دریاچه سد دز)
 • مقبره داوود خادم و معبد ستاره های نشان دار در منطقه منگره
 • رودخانه گرداب در منطقه منگره
 • حاجی باریکاب : مقبره شیخ یا عالم روستای باریکاب
 • دره تنگوان : دره ای ناشناخته و بسیار دیدنی در شمال شهرستان اندیمشک
 • احداث ۳ مرکز بهداشت و تجهیز بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک
 • دز در حصار کوه های تنگوان
 • بازارچه زنان بی سرپرست در اندیمشک احداث می شود
 • نطق ها
 • واگذاری کشتارگاه دام شهرداری اندیمشک برای ۳ سال به بخش خصوصی
 • پارادیا اخبار اندیمشک Andimshk اندیمشک قدیم عکس اندیمشک فیلم اندیمشک تصویر اندیمشک اندیمشک انتخابات اندیمشک انلاین صدای اندیمشک اندیمشک نیوز اندیمشک پرس اندیمشک خورنا خوزپرس خوزنیوز تسنیم پارادیا