۱۲:۰۷:۱۶ - یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵
رودخانه گرداب در منطقه منگره
«آﺏ ﻣﺎﻳﻪ ﯼ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ» ‌ ﺁﺏ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﮔﺮﺩﺍﺏ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻧﺪﻳﻤﺸﮏ ﺩﺭ ﺩﺭﻩ ﺍﯼ ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﻨﮕﺮﻩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻓﻮﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺟﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺟﻠﮕﻪ ﯼ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﯼ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺩ‌ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎﻳﯽ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﻔﺮﻭﺵ ﻭ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺍﻧﺠﻴﺮ ﻭ ﺍﻧﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﮕﻮﺭ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ […]

«آﺏ ﻣﺎﻳﻪ ﯼ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ»

ﺁﺏ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﮔﺮﺩﺍﺏ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻧﺪﻳﻤﺸﮏ ﺩﺭ ﺩﺭﻩ ﺍﯼ ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﻨﮕﺮﻩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻓﻮﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺟﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺟﻠﮕﻪ ﯼ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﯼ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺩ‌ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎﻳﯽ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﻔﺮﻭﺵ ﻭ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺍﻧﺠﻴﺮ ﻭ ﺍﻧﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﮕﻮﺭ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻃﺒﻊ ﻣﻴﻬﻤﺎﻥ ﻧﻮﺍﺯﯼ ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﺁﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺭﻭﺩ،ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻧﺸﯿﺐ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﻭﻓﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭﻳﻬﺎﯼ ﺭﺷﺘﻪ ﺟﺒﺎﻝ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺻﺎﻑ ﻭ ﺩﺭﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﻩ ﮔﺸﺎﯼ ﻗﻮﺕ ﺁﺑﯽ ﻭ ﻣﻌﺎﺵ ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺖ .

ﮔﺮﺩﺍﺏ، ﺳﻔﺮ ﺑﯽ ﺁﺧﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻳﺮ ﺳﻨﮕﻬﺎﯼ ﺧﺎﺭﺍﯼ ﭼﺎﻭﻭﻧﯽ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﻧﺞ ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺩ ﺩﺭ ﺗﻨﮕﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻭ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﮐﻮﻝ ﮔﺎﻭ ﻧﺎﻻﻥ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﻝ ﻫﺮ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﻣﯽ ﻧﺸﻴﻨﺪ.

ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﯾﺮﯾﻨﻪ ﺩﺭ ﺩﺷﺖ ﻭﺳﻴﻊ ﻗﻴﻼﺏ
ﺯﻳﺮ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﻃﻼﻳﯽ ﺁﻓﺘﺎﺏ، ﻣﻠﻮﺱ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﺩﺭ ﺳﯿﺎﻩ ﺧﺎﮎ ﺟﺎﺍﺭﺩﻭ ﺑﺎﻍ ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ .

ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺎﺭ ﺍﺯﺳﻔﺮﻩ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﯿﺪﺭﯾﻐﺶ ﺧﺸﻨﻮﺩ ﻭ ﺷﺒﺎﻧﺎﻥ ﺑﺎﺭﯼ ﭼﻨﺪ، ﻋﻄﺶ ﺩﻝ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﻣﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺩ، ﺳﻴﺮﺍﺏ ﮐﺮﺩﻩ.

ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻫﺮ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺍﺯ ﺩﻳﺮﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﻫﺎ ﺗﻮﺷﻪ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺁﻭﺭﺩﻩ .

ﺑﻠﯽ ﻧﻔﺲ ﺗﺒﻬﮑﺎﺭ ﺻﻴﺎﺩ ﻫﻢ ﻫﺮﺯﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﺳﺮﺥ ﮔﻮﻧﻪ ﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯼ ﺍﻣﻴﺮﺳﻴﻒ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺩ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺗﺎ ﺩﻟﯽ ﺍﺯ ﻋﺰﺍ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ .‌

ﺍﻣﺎ ﻳﺎﺩﻡ ﻧﻤﯽ ﺭﻭﺩ ﮐﻪ ﻧﻪ ﮔﺮﺩﺍﺏ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺒﻴﺨﻮﻥ ﻓﺘﻨﻪ ﯼ ﺳﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺩ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺒﻬﺎﯼ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﺗﺎﮎ ﺁﺏ ﻭﻧﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺑﺒﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﺁﺏ ﺳﺮﺥ ﺳﺮﺧﮑﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺸﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺖ ﭘﺎﮐﯽ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﺩﺭ ﺍﺫﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﭼﻮﻥ ﻭ ﭼﺮﺍ ﺍﻓﺘﺪ .

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺎﺩ ﺧﺪﺍﯼ ﮔﺮﺩﺍﺏ ﺭﺍ ﻭ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻭ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺳﺪﯼ ﺩﺭ ﺩﻫﻨﻪ ﯼ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺣﻘﻴﻘﺖ ٬ﺁﻧﮑﻪ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺁﻧﻢ ﺁﺭﺯﻭﺳﺖ.

از زمان شهاوند
🍃ستایش کن خدای گرداب را🍃
وبلاگ زمان چه میگوید
گرداب منگره

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس paradia.ir@gmail.com برای ما ارسال فرمایید.

آخرین اخبار
 • بیانیه حسینعلی مولایی راد فعال فرهنگی شهرستان اندیمشک
 • معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی اهواز جزو ۳ دانشگاه برتر است
 • پدرها همیشه قهرمانند ، حتی وقتی نیستند
 • حضور متفاوت ترین داوطلبان ریاست جمهوری در وزارت کشور (عکس)
 • دو انتصاب جدید در خوزستان
 • محمود کاظم لو جوان موفق اندیمشک
 • پارک دریزین خانه + عکس
 • میدان امام اندیمشک در دهه شصت خورشیدی +عکس
 • نشتی های بسیار زیبا و دیدنی در سد دز
 • منطقه مسکونی کارمندان راه آهن اندیمشک +عکس
 • منطقه ی تفریحی چم سبز رودخانه ی دز + عکس
 • جاده سلامت شهرستان اندیمشک + عکس
 • رودخانه ی فصلی بالارود ( جنوبی )
 • گزارش تصویری سومین کنگره سرداران و یکهزار شهید شهرستان اندیمشک
 • اهدا خون جمعی پرسنل آبفا اندیمشک
 • دیدار اداره ورزش و جوانان اندیمشک با خانواده ورزشکار شهید علی اکبر یعقوبی
 • گفتگوی اختصاصی پارادیا با میگ میگ فوتبال ایران محمد اوسانی
 • تراورس بتنی اندیمشک ، یکی از ۴ کارخانجات تولید تراورس کشور + تصویر
 • یادواره شهدای مدافع حرم و یکهزار شهید اندیمشک برگزار می شود +تصویر
 • گفتگوی اختصاصی با مهدی صادقی
 • مدیران جهادی اندیمشک (سکانس چهارم)
 • همایش پیاده روی خانوادگی شهرستان اندیمشک
 • انحراف پژو در جاده چمگلک و تصویری جالب از آن
 • جلسه هماهنگی برگزاری مراسم یادواره شهدای انقلاب اندیمشک برگزار شد.
 • بند پای پل کرخه از عهد ساسانیان
 • ساخت و ساز در وسط بلوار شهید چمران
 • شهردار شهر آزادی انتخاب شد
 • زندگی نامه سردار شهید حاج احمد مجدی
 • مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم در دوکوهه
 • نوعدوستی در عمل
 • آباره عباس خان ( پل صیحه شهر ازادی )
 • قلعه حسینی : در شمال قلعه رزه
 • قلعه رزه ( قلعه رزمان یا رزمانان )
 • قلعه کوران ( کهرو ، کهیران )
 • بقعه امیر سیف یا دژ سرقلا
 • مقبره محمود علی ( ممیدعلی )
 • بقعه بابا لَنگ در مازو و مجاورت دریاچه الوار (دریاچه سد دز)
 • مقبره داوود خادم و معبد ستاره های نشان دار در منطقه منگره
 • رودخانه گرداب در منطقه منگره
 • حاجی باریکاب : مقبره شیخ یا عالم روستای باریکاب
 • دره تنگوان : دره ای ناشناخته و بسیار دیدنی در شمال شهرستان اندیمشک
 • احداث ۳ مرکز بهداشت و تجهیز بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک
 • دز در حصار کوه های تنگوان
 • بازارچه زنان بی سرپرست در اندیمشک احداث می شود
 • نطق ها
 • پارادیا اخبار اندیمشک Andimshk اندیمشک قدیم عکس اندیمشک فیلم اندیمشک تصویر اندیمشک اندیمشک انتخابات اندیمشک انلاین صدای اندیمشک اندیمشک نیوز اندیمشک پرس اندیمشک خورنا خوزپرس خوزنیوز تسنیم پارادیا